تفاهم‌نامه همکاری بین معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

۱۲ مرداد ۱۳۹۹ ۱۱

تفاهم‌نامه همکاری بین معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار همزمان با چهلمین سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی تبادل و به امضاء رسید