افتتاح مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان بوشهر

۰۵ شهریور ۱۳۹۹ ۹

افتتاح مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان بوشهر