آزمون دوره‌های HSE وزارت‌کار در هفته سوم اسفندماه

۲۰ اسفند ۱۳۹۹ ۳۹

آزمون دوره‌های HSE وزارت‌کار در هفته سوم اسفندماه با بیش از ۱۴۰۰ شرکت کننده

استان خوزستان
استان خوزستان
استان خوزستان
استان خوزستان
استان گلستان
استان گلستان
استان سمنان
استان سمنان
استان ایلام
استان همدان
استان تهران
استان کردستان
استان سمنان
استان کردستان
استان ایلام
استان ایلام
استان سمنان
استان فارس
استان البرز
استان همدان
استان ایلام
استان آذربایجان شرقی
استان کردستان
استان خراسان جنوبی
استان فارس
استان آذربایجان شرقی
استان خراسان جنوبی
استان تهران
استان تهران
استان کردستان
استان سمنان
استان ایلام
استان همدان
استان البرز
استان خراسان جنوبی
استان خراسان جنوبی
استان ایلام
استان آذربایجان شرقی