مدیران و کارشناسان

معاونت آموزشی

محمد صادق بیجندی

معاون آموزشی

۲۱۴۵

۵-۶۶۹۷۱۳۵۴

ف ۶۶۹۷۱۳۵۹

یعقوب رضایی

مسئول دفتر

۲۱۴۵

کوکب طیبی

کارشناس برنامه‌ریزی، نظارت و توسعه مراکز آموزش عالی

۲۲۸۷

اداره کل امور آموزشی

محمد محسن غفوریان

مدیر کل امور آموزشی

۲۱۴۲

۶۶۹۷۱۳۵۶

احسان حقانی

کارشناس آمار و اطلاعات

۲۱۴۳

محمد رضا
واحدی

مدیر اداره اموراجرایی و پشتیبانی خدمات آموزشی

۲۲۷۹

هانیه تیموری

مدیر اداره امور اعضای هیات علمی

۲۲۸۲

۶۶۹۷۱۳۴۱

اعظم یارپرور

کارشناس آمار و اطلاعات

۲۲۸۳

مهسا سادات مرادی

کارشناس امور اعضای هیأت علمی

۲۲۸۱

علیرضا شفیعی

رئیس اداره دبیرخانه هیأت اجرایی جذب

۲۲۸۰

۶۶۴۹۱۰۰۳

سمیه یوسفی

کارشناس بررسی توانایی علمی

۲۲۷۸

دفتر نیازسنجی و پروژه‌یابی آموزشی

احمد حسین سلگی

سرپرست دفتر نیازسنجی و پروژه‌یابی آموزشی

۲۱۴۰

۶۶۹۷۱۳۵۷

ف ۶۶۴۷۵۹۵۱

محمود زرینی

متصدی امور دفتری و تایپ

۲۱۴۱

سید رفیع موسوی

مدیر گروه قراردادهای آموزشی

۲۱۳۹

عبداله تقی‌پور

سرپرست گروه نیازسنجی و پروژه‌یابی آموزشی

۲۲۷۲

مریم قره‌ی

کارشناس نیازسنجی و پروژه‌یابی آموزشی

۲۴۴۱

داود صیقلی

سرپرست گروه ارتباطات آموزشی

۲۲۷۴

سید قدیر موسوی خواه

کارشناس نیازسنجی و پروژه‌یابی آموزشی

۲۲۷۳

افشین صندوقدار

مدیر اداره نظارت و گسترش مراکز آموزش‌های علمی‌کاربردی

۲۲۷۱

علی حسن کمایی

کارشناس برنامه ریزی آموزشی

۲۲۵۹

۶۶۴۹۱۵۷۷

ف ۶۶۴۹۱۲۲۱

دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش

احمد عبدی‌پور

سرپرست دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش

۲۱۴۶

۶۶۴۹۱۱۳۵

ف ۶۶۴۹۱۲۲۱

فاطمه گلی

کمک کارشناسی امور آموزشی

۲۲۶۹-۲۱۴۷

امیر مظاهری

کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی

۲۲۹۸

مریم
رحمانی بادی

مدیر گروه امار، اطلاعات و مستندسازی

۲۲۹۵

محمد کاظم حسینی توسل

مدیر گروه برنامه ریزی راهبردی

۲۲۹۳

زهرا رسایی

مدیر اداره نظارت و ارزیابی

۲۲۹۶

منیره سهرابی

همکار آموزشی

۲۲۹۲

حسین پاکدل

مدیر گروه برنامه‌ریزی آموزشی

۲۲۵۸

۶۶۹۷۱۱۸۵

ف ۶۶۴۹۱۲۲۱

ادار ه کل نظارت و گسترش مراکز آموزشی

-

مدیرکل نظارت و گسترش مراکز آموزشی

۲۱۳۹

۶۶۴۹۱۳۴۴

۶۶۴۹۱۵۶۴

نسرین شیرخانی

مدیر اداره نظارت و گسترش مراکز‌های آموزش‌های عالی

۲۲۶۷

بابک چولکی

مدیر اداره نظارت و گسترش مراکز آموزش‌های کوتاه مدت

۲۲۶۴

جمشید یادگاری

کارشناس امور آموزشی

۲۲۶۶