رویکرد آموزش محور های اسکوپ

به روزترین شیوه آموزش کودک محور برگرفته از نظریه ژان پیاژه و جان دیویی

همراه با ارائه روال روزانه "های اسکوپ" و نحوه ارزیابی کودک توسط مربی

"های اسکوپ" در لغت به معنی بالاترین نقطه ی توجه یا بالاترین هدف است. معنی آموزشی این عبارت رویکرد یادگیری فعال و پویایی است که در آن کودکان شیوه ی آموزش و یافته های خود را، براساس تعامل با دنیای اطراف بنا می کنند.
 

............... ۸ ساعت......................................... پنجشنبه.................................... سرکار خانم ثمودی............................ جهاددانشگاهی

............................................................ ساعت ۱۷:۰۰ - ۰۹:۰۰.................................................................