مهارت های شغلی

مهارت های شغلی

گروه مهارت های شغلی شامل دوره های ذیل است:

» دوره جامع ویراستاری
» دفتریاری و متصدی دفاتر اسنادرسمی
» رئیس دفتر (منشی گری)
» تعمیرات ساعت