ردیف

نام دوره

طول دوره

روز

ساعت

قیمت (ریال)

ثبت نام

1

تشریح استاندارد های بین المللی آموزش

24

پنجشنبه

18-14

2,200,000

ثبت نام

2

ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی

16

پنجشنبه

13-8

1,800,000

3

متدولوژی جدید نیازسنجی آموزشی

16

چهارشنبه

19:30-16:30

1,800,000