• خبرنگاری

ردیف

نام دوره

طول دوره

روز

ساعت

قیمت (ریال)

ثبت نام

1

دوره های اجرا و گویندگی با حضور پیشکسوتان اجرا و گویندگی کشور

24

جمعه

8-14

6,000,000

ثبت نام

2

بازیگری مقدماتی

20

پنج شنبه

16-20

3,500,000

3

کارگردانی مقدماتی

20

جمعه

16-20

3,500,000

4

تدوین فیلم مقدماتی

20

پنج شنبه

16-20

3,500,000

5

فیلمنامه نویسی مقدماتی

20

پنج شنبه

8-12

3,500,000

6

خبرنگاری مقدماتی و پیشرفته

50

جمعه

8-12

3,500,000

7

دوبلاژ

20

جمعه

8-12

2,700,000