• 1

ردیف

نام دوره

طول دوره

روز

شهریه کل

ساعت

قیمت(ریال)

ثبت نام

1

ترم 1 :کارگاه حفظ لغات (کاربردی)

30

پنجشنبه

5,000,000

ریال

13-10

1,500,000

ثبت نام

18-15

2

ترم 2 :گرامر (کاربردی)

30

پنجشنبه

13-10

1,500,000

18-15

3

ترم 3 :مکالمه (کاربردی)

30

جمعه

13-10

2,000,000

18-15

4

ترم 4 :مکالمه (کاربردی)

30

جمعه

13-10

2,000,000

18-15