• 1

ردیف

نام دوره

طول دوره

روز

شهریه کل

ساعت

قیمت(ریال)

ثبت نام

3

ثبت نام

40 ساعت

ترجمه شفاهی و همزمان زبان انگلیسی

5,700,000

ریال

40

سه شنبه و پنجشنبه

16:30-19