خبرهای بازارکار

پنجشنبه کد اول

شروع دوره  18/06/95   ساعت 08:00 الی 18:00

نام درس

تاریخ و ساعت برگزاری

نام اساتید

بیماری های شایع کودکان

18/06/95

خانم شریفات

روانشناسی رشد

25/06/95

خانم علیخانی

آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی

08/07/95

خانم علیخانی

بازی و اسباب بازی

15/07/95

08:00 الی 13:00

خانم ثمودی

شیوه های قصه گویی به کودکان

15/07/95

13:00 الی 18:00

خانم علیخانی

آشنایی با اختلالات عاطفی و رفتاری کودکان

29/07/95

خانم علیخانی

آشنایی با کمک های اولیه

06/08/95

خانم سهرابی

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

نام(ضروری)

ایمیل(ضروری)

وب سایت