خبرهای بازارکار

برنامه کلاسی دوره ویژه "مربی مهد کودک"

 

پنجشنبه کد اول

شروع دوره  18/06/95   ساعت 08:00 الی 18:00

نام درس

تاریخ و ساعت برگزاری

نام اساتید

بیماری های شایع کودکان

18/06/95

خانم شریفات

روانشناسی رشد

25/06/95

خانم علیخانی

آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی

08/07/95

خانم علیخانی

بازی و اسباب بازی

15/07/95

08:00 الی 13:00

خانم ثمودی

شیوه های قصه گویی به کودکان

15/07/95

13:00 الی 18:00

خانم علیخانی

آشنایی با اختلالات عاطفی و رفتاری کودکان

29/07/95

خانم علیخانی

آشنایی با کمک های اولیه

06/08/95

خانم سهرابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کلاسی دوره ویژه "مربی مهد کودک"

 

پنجشنبه کد دوم

شروع دوره  08/07/95 -  ساعت 8:00 الی 18:00

نام درس

تاریخ و ساعت برگزاری

نام اساتید

روانشناسی رشد

08/07/95

08:00 الی 13:00

خانم ثمودی

آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی

08/07/95

13:00 الی 18:00

خانم ثمودی

بازی و اسباب بازی

15/07/95

08:00 الی 13:00

خانم ثمودی

شیوه های قصه گویی به کودکان

15/07/95

13:00 الی 18:00

خانم علیخانی

آشنایی با اختلالات عاطفی و رفتاری کودکان

29/07/95

خانم اسداله زاده

آشنایی با کمک های اولیه

06/08/95

خانم سهرابی

بیماری های شایع کودکان

13/08/95

خانم شریفات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کلاسی دوره ویژه "مربی مهد کودک"

 

روزهای زوج

شروع دوره  10/07/95 -  ساعت 16:00 الی 19:00

نام درس

تاریخ و ساعت برگزاری

نام اساتید

آشنایی با اختلالات عاطفی و رفتاری کودکان

10/07/95

12/07/95

14/07/95

خانم علیخانی

بازی و اسباب بازی

17/07/95

خانم ثمودی

شیوه های قصه گویی به کودکان

19/07/95

خانم ثمودی

روانشناسی رشد

24/07/95

خانم ثمودی

آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی

26/07/95

28/07/95

01/08/95

خانم علیخانی

آشنایی با کمک های اولیه

03/08/95

05/08/95

08/08/95

خانم سهرابی

بیماری های شایع کودکان

13/08/95

خانم شریفات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کلاسی دوره ویژه "مسئولین فنی مهد کودک"

 

پنجشنبه

شروع دوره  08/07/95 -  ساعت 8:00 الی 18:00

نام درس

تاریخ و ساعت برگزاری

نام اساتید

روانشناسی رشد

08/07/95

08:00 الی 13:00

خانم ثمودی

آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی

08/07/95

13:00 الی 18:00

خانم ثمودی

مقررات اداری و ضوابط جاری در مهدهای کودک

15/07/95

13:00 الی 18:00

خانم ثمودی

آشنایی با اختلالات عاطفی و رفتاری کودکان

29/07/95

خانم اسداله زاده

آشنایی با کمک های اولیه

06/08/95

خانم سهرابی

مدیریت و برنامه ریزی در مهدهای کودک

13/08/95

08:00 الی 13:00

خانم ثمودی

روش های ارتباط و آموزش خانواده

13/08/95

13:00 الی 18:00

خانم عیوضی زاده

 

عملیات: ایمیل | لینک ثابت |