• 1

ردیف

نام دوره

طول دوره

روز

ساعت

قیمت (ریال)

ثبت نام

1

نرم افزار Microsoft Project

35

پنجشنبه

13-17

2,900,000

ثبت نام

2

Primavera P6

40

پنجشنبه

12-8

3,900,000

3

استانداردهای PMBOK

40

سه شنبه

20-16

4,100,000