• 1

1-مقررات آموزشی و انضباطی مرکز:

1-1-رعایت شئونات اخلاقی (پوشش مقنعه برای بانوان) برای فراگیران الزامی ست و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، فراگیر پس از تذکرات لازم بدون عودت شهریه از ادامه تحصیل در مرکز محروم خواهد شد.

1-2-غیبت غیر موجه بیش از یک هشتم کل دورهو افزایش غیبت ها موجه و غیر موجه از یک چهارم کل ساعات دوره منجر به محرومیت وی از امتحان پایان ترم می شود و تشخیص غیر موجه و موجه بودن غیبت فراگیر به عهده مدرس و مرکز آموزش می باشد.

1-3-عدم شرکت در امتحان پایان ترم به منزله نمره صفر بوده و مرکز هیچ تعهدی در خصوص اعطای گواهینامه نخواهد داشت و برگزاری امتحان مجدد در صورت موجه بودن غیبت فراگیر با تایید مدیر مرکز آموزش و پس از پرداخت 30% از شهریه بلامانع است.

1-4-فراگیری که در دوره آموزشی خود بالاترین رتبه را در امتحانات پایانی کسب نماید می تواند در یکی از دوره های آموزشی ترم بعد از %15 تخفیف استفاده نماید.

1-5-فراگیر می تواند پس از اتمام دوره و کسب نمره قبولی بالاتر از 14 و تحویل مدارک مورد نیاز به دفتر ثبت نام و همچنین تسویه حساب کامل تا 15 روز بعد جهت دریافت گواهینامه خود مراجعه نماید. لازم به ذکر است فراگیر حداکثر به مدت 3 ماه پس از اتمام دوره می تواندجهت اخذ گواهینامه اقدام نماید و به درخواستهای پس از آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

1-6-ارائه اصل کارت شناسایی و تحویل کپی آن جهت استفاده از تخفیف های اعلام شده از سوی مرکز ضروری است

تبصره1- گواهینامه فراگیر تا حداگثر 3 ماه پس از اتمام دوره و درخواست، در دفتر آموزش نگهداری می شودو پس از زمان اعلام شده مرکز هیچ مسئولیتی در این خصوص ندارد.

 

2-مقررات پرداخت

شهریه:

2-1-کلیه دریافتهای مرکزباید از طریق فیش بانکی ، به نام شخص متقاضی دورهبه حساب جاری مرکز آموزش بازار کار جهاد دانشگاهی و اصل فیش تحویل مرکز آموزشگردد. پرداخت نقدی به هر عنوان غیر قانونی و غیر قابل پیگیری می باشد.

2-2 - مرکز هیچ تعهدی در خصوص دریافت شهریه به شکل اقساط نداشته و در صورت مشکلات مالی فراگیر، و بنا به دستور رئیس مرکز نیمی از شهریه را طی چکی به تاریخ حداکثر یک ماه پس از آغاز کلاس تقبل می نماید.

3-مقررا انصراف و استرداد شهریه:

3-1- شروع کلاس منوط به رسیدن حد نصاب ظرفیت می باشد، چنانچه کلاس تا 3 جلسه تاخیر تشکیل نشود فراگیر می تواند شهریه خود را در صورت تمایل به گروه یا دوره بعدی منتقل کرده و در غیر اینصورت تقاضای استرداد شهریه نماید.

3-2- فراگیر لازم است با اطلاع از طرح درسی و همچنین با آگاهی از پیش نیاز ذرس مورد نظر، اقدام به ثبت نام نماید؛ و استرداد مبلغ شهریه به دلیلعدم اطلاع از محتوی درسی امکان پذیر نمی باشد.

3-3- هرگاه انصراف کتبی فراگیر (تا یک هفته) قبل از تشکیل کلاسها باشد، پس از کسر 10% شهریه، مابقی مسترد خواهد شد.

3-4- در صورتی که انصراف همزمان با تشکیل کلاس ولی عدم شرکت فراگیر در جلسه ای از کلاس باشد، حداکثر تا 50% از شهریه به عنوان خسارت کسر و بقیه شهریه عودت خواهد گردید

3-5- در صورتی که فراگیرپس ازتشکیل یک جلسه انصراف دهد،حداکثر 80% از شهریه به عنوان خسارت کسرو مابقی عودت خواهد گردید.

پس از تشکیل جلسه دوم، شهریه به هیچ عنوان مسترد نمی شود.

در صورتی که فراگیر مجبور به انتقال دوره به ترم آتی شود هزینه تعداد جلسات تشکیل شده تا تاریخ درخواست انتقال کسر و الباقی شهریه به حداکثر یک ترم آینده منتقل خواهد شد.