• 1

ردیف

نام دوره

طول دوره

روز

ساعت

قیمت (ریال)

ثبت نام

1

موسسین مهد

34

دوشنبه و چهارشنبه

19:30-16:30

700,000

ثبت نام

پنجشنبه

18-8

2

مسئولین فنی(مدیر موسس و مدیر مسئول)

116

دوشنبه و چهارشنبه

19:30-16:30

2,200,000

پنجشنبه

18-8

3

تربیت مربی مهد کودک

120

دوشنبه و چهارشنبه

19:30-16:30

1,450,000

پنجشنبه

18-8

4

تربیت مربی مهد کودک

120

یکشنبه و سه شنبه

16:60-19

1,450,000

5

کارگاه خلاقیت ویژه مدیران و مربیان مهد

8

پنجشنبه

8-16

800,000

6

نیازسنجی آموزشی کودکان

16

یکشنبه و سه شنبه

16-20

1,350,000