ردیف

نام دوره

طول دوره

روز

ساعت

قیمت (ریال)

ثبت نام

1

پرورش قارچ

20

پنجشنبه و جمعه

8-18

2,000,000

ثبت نام

2

کشت جلبک ( اسپیرواینا)

10

جمعه

18-8

2,100,000