• هنر


ردیف

نام دوره

طول دوره

روز

ساعت

قیمت (ریال)

ثبت نام

1

طراحی و نقاشی مقدماتی

30

یکشنبه و سه شنبه

10-13

1,700,000

ثبت نام

2

طراحی و نقاشی پیشرفته

30

پنج شنبه

14-18

1,900,000