• بازاریابی

ردیف

نام دوره

طول دوره

روز

ساعت

قیمت (ریال)

ثبت نام

1

اصول بازاریابی، فنون مذاکره و ارتباط موثر

35

سه شنبه

20-16

3,200,000

ثبت نام

2

بازاریابی شبکه های اجتماعی

8

یکشنبه

16-19

1,150,000